Pakiet startowy Maxsote
2 039,00 zł
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAXSOTE.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://maxsote.pl (dalej jako: „Maxsote”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem Maxsote jest udostępnienie platformy dzięki której Klienci mogą nabyć produkty i usługi umożliwiające przede wszystkim uruchomienie i prowadzenie oraz rozwijanie ich sklepu internetowego oraz prowadzonej działalności gospodarczej.


Produkty i usługi dostępne w Maxsote świadczone są przez właściciela Serwisu lub jego partnerów. Każdorazowo szczegółowa informacja o produkcie lub usłudze zawarta jest w ich opisie na stronie Serwisu Internetowego. Dokonywanie zakupów produktów lub usług odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Maxsote, który umożliwia Klientom między innymi wybór produktu lub usługi dostępnych w Serwisie oraz dostępnych sposobów dostawy i płatności – ustalonych wcześniej przez właściciela Serwisu.


Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego przez jego Klientów, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez Maxsote.


Niniejszy regulamin, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Maxsote, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Regulamin oraz sam Serwis Internetowy skierowane są wyłącznie do profesjonalistów - przedsiębiorców (stroną zawieranej z nami umowy nie może być konsument).


Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem i składania Zamówień.

O NAS

Właścicielem Maxsote jest TOMASZ GUBAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 202, 41-914 Bytom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6262923281, REGON 241032170, adres poczty elektronicznej: bok@maxsote.pl (dalej jako „Usługodawca”, „Sprzedawca”).

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży z dostępnych możliwości wskazanych w formularzu, w tym sposobu dostawy i płatności.


KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie Internetowym.


KUPUJĄCY, KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.


PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)


PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub prawo (w tym także licencja) mogące być albo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Dokładny opis Produktu wskazany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego, przy danym Produkcie.


REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.


SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, MAXSOTE – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://maxsote.pl.


UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu (w tym także w zależności od rodzaju Produktu umowa świadczenia usługi lub udzielenia licencji) zawierana lub zawarta między Sprzedawcą i Kupującym na warunkach zawartych w opisie Produktu, w trakcie składania Zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.


USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.


USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – TOMASZ GUBAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 413, 41-914 Bytom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6262923281, REGON 241032170, adres poczty elektronicznej: bok@maxsote.pl.


ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

O SERWISIE MAXSOTE

Maxsote powstał aby udostępnić Klientom platformę z Produktami dla sklepów internetowych, które mają Klientowi umożliwić między innymi uruchomienie oraz prowadzenie i rozwijanie ich sklepu internetowego oraz ich działalności gospodarczej. Szczegółowe warunki korzystania z Produktu zawarte są w jego opisie oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach i licencjach korzystania właściwych dla danego Produktu.


Niniejszy Regulamin oraz Serwis Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu Internetowego (Regulamin oraz Serwis Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).


Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Produktów oraz Serwisu Internetowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, odrębnymi regulaminami i licencjami korzystania właściwych dla danego Produktu oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Produktów i Serwisu Internetowego w celach bezprawnych. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

Do złożenia Zamówienia nie jest niezbędne posiadanie Konta w Serwisie Internetowym.


Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą standardowo ma przebieg według następującego schematu:


- Kupujący składa Zamówienie na Produkty mające być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia.


- Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Kupującego pola „Potwierdzam zakup” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.


- Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez umieszczenie informacji w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i koncie administracyjnym Sprzedawcy. Dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w ramach Konta.


- Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia przebiega zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 10 Regulaminu.


- Poza standardową procedurą zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień może być ona zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby – szczególnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezależnie od sposoby zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie nieuregulowanym przez Klienta i Sprzedawcą zastosowanie ma zawsze niniejszy Regulamin, a sama Umowa Sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w opisie Produktu, w trakcie składania Zamówienia, w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach i licencjach korzystania właściwych dla danego Produktu.


Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem i Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego są Produkty dostępne w Serwisie i wybrane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.


Cena Produktu uwidoczniona na stronie Maxsote podana jest w złotych polskich i jest ceną netto.


Sprzedawca i Kupujący mogą wspólnie uzgodnić odmienne sposoby, koszty i terminy dostawy oraz sposoby i terminy płatności niż wskazane w Regulaminie. W razie braku odmiennych uzgodnień zastosowanie znajdą zapisy niniejszego Regulaminu.


Sposób, koszt i termin dostawy Produktu:


- Dostawa Produktu do Kupującego dokonywana jest przez Sprzedawcę zgodnie z wyborem Kupującego spośród dostępnych w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – przesyłką elektroniczną, przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową.


- Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Produktu lub linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie na urządzeniu końcowym Klienta (w tym celu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki internetowej). W zależności od rodzaju Produktu przesyłka elektroniczna może nastąpić także w inny sposób umożliwiający Kupującemu odbiór Produktu.


- Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Kupującemu w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.


- Termin dostawy Produktu wskazywany jest Kupującemu w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia dokonania płatności przez Kupującego.


Sposób i termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży:


- Płatność tytułem Umowy Sprzedaży może być dokonana przelewem tradycyjnym (numer rachunku Kupujący otrzyma po złożeniu Zamówienia na podany adres poczty elektronicznej) albo płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl.


- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.


- Termin płatności – Kupujący obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Sprzedawca udziela Kupującemu na sprzedany Produkt 12 miesięcznej gwarancji od dnia jego zakupu. Sprzedawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonego roszczenia w terminie 4 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania, a następnie – w przypadku jego zasadności - według własnego uznania wybrać odpowiedni sposób wykonania gwarancji i niezwłocznie go zastosować. W przypadku, gdyby wykonanie gwarancji wiązałoby się z koniecznością dokonania opłaty przez Kupującego, Sprzedawca obowiązany jest wcześniej uzyskać jego akceptację w tym zakresie.


Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub zakupionego Produktu nie uprawnia Klienta do zwrotu płatności.


Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Umowne prawo odstąpienia może mieć zastosowanie zarówno w przypadku Umowy Sprzedaży, jak i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.


Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.


Usługodawca jest uprawniony ujawnić fakt sprzedaży Produktu na rzecz Usługobiorcy i umieścić go na swojej liście referencyjnej wraz z oznaczeniem (logo) takiego Usługobiorcy.


Usługodawca jest uprawniony do wykonania screenshotów (zrzutów ekranu) lub demo video zakupionego Produktu lub sposobu jego działania i wykorzystania przez Klienta oraz wykorzystania ich nieodpłatnie w celach marketingowych Usługodawcy.


Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej oraz – jeżeli ma to zastosowanie Umowę Sprzedaży Produktu (np. w przypadku Produktu będącego licencją) – ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy oraz Produkty są wolne od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis Internetowy lub Produkty bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy lub Produkty będą wolne od podatności na włamania lub ataki.


Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy oraz Produkty w formie, w jakiej zostały one dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Serwisu Internetowego lub Produktów, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza jednak odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy.


Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.

PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO I PRODUKTÓW

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Produktów, Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Produktom oraz Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.


Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Produktów oraz Serwisu Internetowego jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Produkty oraz Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Produktów oraz Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach. Usługobiorca zobowiązuje się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Produktów oraz Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Produktów oraz Serwisu Internetowego.


Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania właściwych dla danego Produktu - w takim wypadku Klient obowiązany jest ich przestrzegać.


W przypadku braku odrębnych regulaminów lub licencji korzystania z Produktu zastosowanie mają poniższe zapisy Regulaminu.


W ramach zawartej Umowy Sprzedaży Produktu Klientowi udzielana jest odpłatna i niewyłączna licencja na korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.


Licencja uprawnia Klienta do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i jego partnerów. Usługobiorca może korzystać z zakupionego Produktu jedynie w jednym swoim sklepie internetowym i w celach prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zgodnie z Regulaminem i opisem Produktu.


Licencja nie upoważnia Klienta do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Serwisu Internetowego lub jego Produktów jako całości oraz ich poszczególnych elementów.


Udzielenie licencji następuje w momencie dokonania płatności przez Klienta, nie wcześniej jednak niż z chwilą udostępnienia Klientowi Produktu będącego przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży. Licencja zostaje udzielona na terytorium całego Świata, na czas nieokreślony, chyba że odrębny regulamin lub licencja korzystania z Produktu lub jego elementu stanowi inaczej.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

W Maxsote dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto oraz Newsletter. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.


Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola akcji „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Maxsote). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie w imieniu Klienta, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności i dostawy.


Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, oraz (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.


Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu Newslettera widocznym na stronie Maxsote adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola akcji i potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie linku potwierdzającego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.


Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smarfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu 1366 x 768 lub większa (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Maxsote (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w odrębnym punkcie Regulaminu) należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maxsote.pl lub pisemnie na adres: ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 413, 41-914 Bytom.


Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Konta oraz Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maxsote.pl lub pisemnie na adres: ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 413, 41-914 Bytom. Rezygnacja Newslettera możliwa jest także poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach Konta oraz poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.


Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: bok@maxsote.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 413, 41-914 Bytom), za pośrednictwem których Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą.

PRZERWY TECHNICZNE

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Produktów. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Produktów, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Produktów. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.


Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Produktów oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.


Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.


Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Maxsote zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.


Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!


W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.


Zapraszamy do współpracy,
Zespół Maxsote
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 100 zł rabatu (dla zamówień powyżej 500 zł netto) lub aplikację na miesiąc gratis! Sprawdź szczegóły...
© Copyright 2022 MAXSOTE.pl All rights reserved.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl