Pakiet startowy Maxsote
2 039,00 zł

Ogólne zasady gwarancji i odpowiedzialności Maxsote

 

 

Gwarancji udziela:
MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA
(dalej zwany jako: „Gwarant”)


Gwarancja zostaje udzielona na:
Produkty i usługi wykonywane lub świadczone przez Gwaranta na rzecz klientów biznesowych (B2B), chyba że umowa dotycząca danego produktu lub usługi stanowi inaczej.
(dalej zwane jako: „Produkt”)

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 


1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 12 miesięcy pod warunkiem, że będzie on użytkowany przez klienta w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, odrębną umową o jego wykonanie oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Maxsote oraz osób trzecich.


2. Gwarancja zostaje udzielona klientowi biznesowemu (B2B), to jest nieposiadającemu statusu konsumenta.


3. Gwarancja obowiązuje na terytorium całego Świata.


4. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się do naprawy Produktu.


5. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady Produktu powstałe z przyczyn leżących po stronie Gwaranta oraz pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszoną w ciągu terminu określonego w pkt. 1 warunków gwarancji oraz nie obejmuje elementów Produktu dostarczanych przez podmioty trzecie lub wad powstałych w wyniku ich wadliwego działania. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku samodzielnej ingerencji w Produktu przez klienta bądź ingerencji w Produkt przez podmioty trzecie.


6. W ramach wad wyodrębnia się: błędy krytyczne oraz pozostałe wady. Błędem krytycznym jest sytuacja, w której niezależnie od przyczyn, korzystanie z Produktu w całości lub w części, będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. W przypadku sklepów internetowych jest to sytuacja, w której niemożliwe jest przeglądanie produktów i/lub składanie zamówień.


7. Reklamacje z tytułu gwarancji klient powinien składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji pod rygorem utraty roszczeń z tym związanych. W opisie reklamacji należy podać: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie reklamacyjne; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.


8. Po otrzymaniu reklamacji Gwarant bezzwłocznie przystąpi do czynności mających na celu usunięcie wady. Przyjmuje się następujące czasy usunięcia wady dla błędów krytycznych oraz pozostałych wad zależnych od Gwaranta:
a. w przypadku błędów krytycznych – podjęcie czynności nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zawiadomienia o wadzie
b. w przypadku pozostałych błędów – podjęcie czynności nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu dokonania zawiadomienia o wadzie
Do czasu, o którym mowa powyżej nie wlicza się okresu między godziną 18:00 w piątek a godziną 7:00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania przez Gwaranta na zapewnienie przez klienta zdalnego dostępu do koniecznych zasobów informatycznych, czas oczekiwania Gwaranta na przekazanie przez klienta informacji lub dokumentacji znajdujących się w posiadaniu klienta lub na wykonanie innych działań obiektywnie niezbędnych do usunięcia wady (od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Gwaranta do chwili ich przekazania) nie jest wliczony do czasów usuwania wad podanych powyżej.


9. Klient obowiązany jest umożliwić Gwarantowi wykonanie gwarancji pod rygorem utraty roszczeń wynikających z gwarancji.


10. Całkowita odpowiedzialność Gwaranta i jedyne odszkodowanie lub zadośćuczynienie wobec klienta w ramach udzielonej gwarancji ograniczone jest do wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez klienta za Produkt lub jego cześć, której dotyczy reklamacja.


11. 12-miesięczny termin gwarancji liczy się od dnia wykonania Produktu, nie dłużej jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o jego wykonanie. Gwarancja może zostać wydłużona za zgodą Gwaranta.


12. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

 

Dane do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji:
MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA
kontakt@maxsote.pl


Dane rejestrowe Gwaranta:
TOMASZ GUBAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 202, 41-914 Bytom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6262923281, REGON 241032170, adres poczty elektronicznej: kontakt@maxsote.pl

 

Dane kontaktowe Gwaranta:
MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA
ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 202, 41-914 Bytom
kontakt@maxsote.pl
tel. +48 506 944 985 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, koszt połączenia standardowy - zgodnie z taryfą właściwego operatora)

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 100 zł rabatu (dla zamówień powyżej 500 zł netto) lub aplikację na miesiąc gratis! Sprawdź szczegóły...
© Copyright 2022 MAXSOTE.pl All rights reserved.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl