Pakiet startowy Maxsote
2 039,00 zł
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO MAXSOTE.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszej serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://maxsote.pl (dalej jako: „Maxsote”, „Serwis internetowy”).

 

Celem Maxsote jest udostępnienie platformy dzięki której Klienci mogą nabyć produkty i usługi umożliwiające przede wszystkim uruchomienie i prowadzenie oraz rozwijanie ich sklepu internetowego oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Produkty i usługi dostępne w Maxsote świadczone są przez właściciela Serwisu lub jego partnerów. Każdorazowo szczegółowa informacja o produkcie lub usłudze zawarta jest w ich opisie na stronie Serwisu Internetowego. Dokonywanie zakupów produktów lub usług odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Maxsote, który umożliwia Klientom między innymi wybór produktu lub usługi dostępnych w Serwisie oraz dostępnych sposobów dostawy i płatności – ustalonych wcześniej przez właściciela Serwisu.


Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,

O NAS

Właścicielem Maxsote i administratorem danych osobowych Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest TOMASZ GUBAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXSOTE TOMASZ GUBAŁA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Strzelców Bytomskich 87B lok. 202, 41-914 Bytom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6262923281, REGON 241032170, adres poczty elektronicznej: bok@maxsote.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Maxsote.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego dostępnym na stronach Maxsote.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę na Stronie Internetowej. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktu.


Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:


- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

- marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.


Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Administratora:


- W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.

- Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Serwisu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

- Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

- Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu internetowego (np. ilość Zamówień) do generowania statystyk korzystania z Serwisu internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu internetowego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu internetowego w następujących celach:

- dostosowywania zawartości Serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony)

- umożliwienia złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu internetowego.


Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

- w przeglądarce Chrome

- w przeglądarce Firefox

- w przęglądarce Internet Explorer

- w przeglądarce Opera

- w przeglądarce Safari

- w przeglądarce Microsoft Edge


Administrator korzysta na Stronie Internetowej z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową.
Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.


Zapraszamy do współpracy,

Zespół Maxsote

 
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 100 zł rabatu (dla zamówień powyżej 500 zł netto) lub aplikację na miesiąc gratis! Sprawdź szczegóły...
© Copyright 2021 MAXSOTE.pl All rights reserved.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl